Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste

1. Rekisteri

www.sysi.fi-verkkosivuston yhteydenotto

2. Rekisterinpitäjä

Sysi Oy, Rajatie 4 B 21
01230 VANTAA
040-585 5485
info@sysi.fi

3. Yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Petteri Viinanen
040-585 5485
petteri.viinanen@sysi.fi

4. Tietosuojavastaava

Toimitusjohtaja Petteri Viinanen
040-585 5485
petteri.viinanen@sysi.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Yhteydenotto lomakkeen tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja lähettää kyselyitä Sysi Oy:n tuotteista ja palveluista. Sivulla kysytään lähettäjän nimi, puhelinnumero ja sähköposti jotta osaamme ottaa yhteyttä. Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat henkilön yhteydenoton vaatimien tietojen käsittely. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta e

6. Rekisterin tietosisältö

Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka yhteydenottaja on ilmoittanut sekä viesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan lähettäjiltä itseltään ja tieto tallennetaan vain yhteydenoton lähettämisen yhteydessä. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

9. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika

Yhteydenotoissa ilmoitettujen henkilötietojen säilytysaika on 5 vuotta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Saapuneiden yhteydenottojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain www.sysi.fi-verkkosivusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan www.sysi.fi-verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.